Kişisel Verilen Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU, siz üyelerimizden elde ettiği kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU, üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında; https://egitimdostlari.net,  web sitesi üzerinden kullanıcı adınız ve şifre kullanarak giriş yaptığınız mecralarda; veya kayıt ya da iletişim formlarını kullanarak paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir;
Kişisel verileriniz;
•    Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
•    Yukarıda belirlenen çerçevede EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU ile tanımlanan menfaat ve politikaları, ilke ve amaçları doğrultusunda derneğin faaliyetlerini yürütmek,
•    Sizlere üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
•    EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU tarafından düzenlenen kamp, konferans, seminer, fuar, çalıştay, idare kurulları, üye buluşmaları vb. etkinlikler hakkında tarafınızı haberdar etmek ve EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU içindeki çalışma grupları ile paylaşmak,
•    EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerin beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önermek,
•    Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini ve personel ihtiyaçlarını temin etmek,
•    EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU sponsorlarına, kurumsal üyelerine, destekçilerine, iş ortaklarına ve anlaşmalı kurumlarına ilişkin içerikler, ürünler, olanaklar ve yenilikler hakkında tarafınızı haberdar etmek,
•    EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU’nin  faaliyetleri ile ilgili olmak sureti ile bizimle paylaşılan kişisel yorumlarınız izniniz alınarak, konuya ilişkin toplumdaki farkındalığın artırılması ve konuya dikkat çekilmesi amaçlarıyla EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU haber bültenleri veya sosyal medya kanalları üzerinden duyurmak.
•    Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimlik ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarla değerlendirilerek analiz yapmak,
•    Talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınızı bilgilendirmek ve talep veya şikâyetlerinizi yönetmek, yerine getirmek,
•    Web siteleri üzerinden yaptığınız tercihleriniz, işlemleriniz, gezinme süreniz ve detayları ile birlikte işleyebilmek,
•    Uygulamaları / aplikasyonları yönetmek,
•    EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
•    Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
•    Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlamak amaçlarıyla ve
•    KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,
işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU, üyelik işlemlerinizin yerine getirilmesi başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU, bu kapsamda kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla, iş ortaklarıyla, destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle ve tedarikçileriyle paylaşmaktadır.
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, derneğimizin hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve derneğimizin politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, dernek üyelerimize, şube, temsilciliklerimize ve temsilcilerimize aktarılabilmektedir.

EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır: 
Rotary 2420. Bölge Federasyonu
Rotary 2430. Bölge Federasyonu
Rotary 2440. Bölge Federasyonu

Kişisel Verilerinizin Saklanması
Kişisel verileriniz EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU birimleri ve personeli, https://egitimdostlari.net,   ve EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU organizasyonları sebebiyle açılan diğer web siteleri, EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU ve sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, EĞİTİM DOSTLARI PLATFORMU uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel Verilerinize İlişkin “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız
Derneğimize başvuru yaparak;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
•    İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiziniz. 

Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte Black Out İş Merkezi, BO:211 Şişli/İstanbul  adresine ıslak imzalı olarak; ya da  info@egitimdostlari.net   elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da derneğimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okudum ve anladım.
Ad Soyad:
Tarih:
İmza: